Privacy- & Cookiebeleid

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van VETA. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

Jouw persoonlijke gegevens

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door VETA (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten.

Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via het contactformulier of via mail naar info@veta.be.

Op de website van VETA zijn een aantal cookies geplaatst met als enkele doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren.

De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met VETA, via het contactformulier of via info@veta.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop VETA uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel via +32 (0)2 274 48 00 of contact@apd-gba.be.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

A. Persoonsgegevens die u ons kunt meedelen:

Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens (Als de site de mogelijkheid geeft een account aan te maken, bijvoorbeeld jouw persoonlijk account op webshops, sociale media kanalen,…)
Categorie 3: bij registratie: inschrijving op onze nieuwsbrief: naam, e-mailadres,…
Categorie 4: via cookies (Google Analytics, Facebook Pixel,…)
Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling of het aanvragen van een offerte, algemeen contact.

B. VETA kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

Door gebruik van cookies of tijdens uw registratie en gebruik van de website.

Categorie 1 en Categorie 4 (Google Analytics) zijn op dit moment van toepassing op de website van VETA.

 

Doeleinden van de verwerking

A. Algemene doeleinden:

De Onderneming zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VETA om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
Categorie 4: doeleinden cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

B. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (de cookievoorkeuren die u zelf kan accepteren en/of weigeren).

Indien u reeds bent opgenomen in een verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan VETA uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de producten en/of diensten. VETA kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door VETA bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
U kan hiervoor ook steeds kosteloos een e-mail sturen naar info@veta.be, waarna VETA binnen de 48 uur de nodige stappen onderneemt.

C. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VETA waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien VETA failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van VETA geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

VETA zal pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VETA uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

VETA zal uw persoonsgegevens NOOIT verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

D. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VETA uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VETA zal pogen u van tevoren te informeren, tenzij één en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.

 

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VETA. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

U beschikt over het recht om Uw persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@veta.be of door gebruik te maken het contactformulier, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

De verwerking van Uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

Inhoud

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door VETA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

 

Aansprakelijkheid

VETA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Intellectuele Eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van VETA. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van VETA is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VETA. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

 

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. VETA beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat VETA enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker (anoniem) opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. VETA maakt geen analyses van de IP adressen.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Op de website van VETA zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij VETA werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@veta.be

In geen geval kan VETA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Links

De website van VETA bevat links naar andere sites. VETA oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van VETA het privacybeleid te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacybeleid van de website van VETA heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

 

Meldingen en Aanpassingen

VETA behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacybeleid te wijzigen.

 

Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van VETA en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw voorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Deze dienen voor het onthouden van uw persoonlijke voorkeuren rond cookies zelf, taalinstellingen, formulieren,…

De website gebruikt uitsluitend functionele cookies & niet-functionele cookies (Facebook Pixel, Google Analytics,… ). Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.
Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt per categorie cookies toestaan/weigeren of alle cookies met één klik aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het “wijzig cookievoorkeuren-scherm” desbetreffende cookies te weigeren.  Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op per e-mail naar info@veta.be

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: www.allaboutcookies.org
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: www.youronlinechoices.eu