Algemene Voorwaarden

Toepassing van de algemene voorwaarden

1. Elke afwijking of wijziging van onderhave voorwaarden, waarop één der partijen zich beroept is slechts geldig indien zij schriftelijk
werd vastgesteld of aanvaard werd door beide partijen,

2.Deze voorwaarden primeren op alle ander voorwaarden, in geval van tegenstrijdige voorwaarden van de medecontractant worden
deze als niet beschreven beschouwen. De voorwaarden van NV VETA zullen van toepassing zijn op alle door Veta gedane offertes en
aanbiedingen , alle aan Veta gegeven opdrachten, alle verkoops- of aannemingsovereenkomsten die gesloten worden met Veta of
waarin Veta partij is.

3. Onze catalogi , reclamefolders, prijslijsten e.d. hebben slechts een indicatieve waarde. Zij krijgen slechts dan een bindend karakter
waneer er uitdrukkelijk naar verwezen wordt in de overeenkomst.

4. Elke offerte kan, tot op het ogenblik van de aanvaarding door de medecontractant , steeds eenzijdig gewijzigd of geannuleerd
worden door Veta.

5. Elke tekening of elk plan dat opgesteld naar aanleiding van een bestelling of een verkoopovereenkomst heeft een louter indicatieve
waarde en is derhalve nooit bindend vermits zij enkel visuele, indicatieve illustratie van het verkochte voorwerp tot doel heeft en
hoogstens een bestaande of realiseren toestand bij benadering kan schetsen.

6. Alle tekeningen en plannen met betrekking tot het voorwerp van de onderhavige overeenkomst blijven eigendom van de verkoper
en hij alle heeft het recht om die te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke productie ervan, in welke vorm dan ook, toe te
staan.

Levering en risico

7. Indien er na de ondertekening van de bestelorder een geschil ontstaat over de conformiteit van de levering met de door de koper
bestelde goederen , is de omschrijving van de bestelorder bindend. De bestelorder primeert op alle andere documenten, ook facturen.

8. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend, nooit bindend. Overschrijding van termijnen kan nooit aanleiding
geven tot ontbinding, noch schadevergoeding.

9. De opdrachtgever verbindt zich ertoe ongehinderd toegang te verlenen tot de werf gedurenden de uitvoering der werken en zorgt
er voor dat alle belopen ruimtes vrij, gaat en stabiel zijn. Bij aanvang der werken aanvaardt hij de toegepaste werkmethode, evenals
de uitvoering van de werken volgens de beschrijving in de offerte en planning.

10. Indien als gevolg van stabiliteitsgevaar bijkomende werken ter ondersteuning uitgevoerd dienen te worden dan zullen deze
onmiddellijk uitgevoerd worden en in regie aangerekend worden.

11. Aansluitingen van toestellen aan kast, wand, plafond…zullen enkel en alleenvoorzien worden van een aansluitingsvoeg (afgekit).
Indien de aansluitende wand , plafond, kast nog afgewerkt dient te worden (gepleisterd, geschuurd, geverfd…) dan dient de
afsluitende voeg uitgevoerd te worden door degene die de afwerking uitvoert. In dit verband wordt verwezen naar de bepalingen van
STS61 van het WTCB die van toepassing zijn. Afdichtingsvoegen zijn onderhoudsvoegen en door de aard van het product wordt er
geen garantie verleend voor schimmelvorming , kleurvastheid, waterdichtheid.

12. Vanaf het ogenblik van de levering gaat het risico van de geleverde goederen intergraal en onherroepelijk over op de koper. Hij zal
instaan voor het deugdelijk behoud, bewaring en bewaking van de geleverde goederen.

13. Zichtbare gebreken die van bij de levering bestonden en die de koper na controle redelijkerwijze kon vaststellen, zoals
kleurverschillen of beschadigingen , dienen binnen de 5dagen na levering aangetekend gemeld te worden. Klachten die na deze
termijn ingediend worden, komen niet meer in aanmerking en de desbetreffende gebreken worden als aanvaard beschouwd. Klachten
over geborgen verbreken moeten per aangetekend schrijven binnen de 2 maand na levering aan de verkoper meegedeeld worden
Ingeval kan de koper aanspraak maken op schadevergoeding voor gebruiksderving of mingenot voor de herstelling die door de
verkoper uitgevoerd worden naar aanleiding van zichtbare of onzichtbare gebreken of in uitvoering van zijn garantieplicht.

14. De medecontractant zal NV Veta niet kunnen aanspreken voor de vergoeding van schade veroorzaakt door een aangestelde van
NV Veta voor zover die schade het factuurbedrag overschrijdt.

15. De bestelling van materialen op basis van kleurenkaarten, kan tot gevolg hebben dat er lichte kleurafwijkingen zijn met betrekking
tot de geleverde materialen. Voor deze afwijkingen kan de verkoper nooit aangesproken worden. Nabestellingen kunnen een lichte
kleurafwijking tot gevolg hebben in vergelijking met het eerstgeverde waarvoor de verkoper niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Evenmin kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor kleurverschillen die het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden
of invloeden onafhankelijk van de wil van de verkoper (vb. het gebruik van tabak in de kamer van plaatsing).

16. Kleurverschillen en structuurverschillen in het materiaal zijn inhert aan bepaalde producten en materialen zoals natuurproducten
(massief, hout, natuursteen, keramiek) en bepaalde materialen ( bv spiegels met speciale effecten) . De medecontractant wordt geacht
het risico op deze verschillen te aanvaarden en doet afstand van elke vordering die hij zake heeft of zou kunnen doen gelden
opzichtens NV Veta .

Eigendomsoverdracht, risico, oplevering en garantie

17. Alle geleverde en verkochte goederen en materialen blijven eigendom van de verkoper tot integrale betaling van alle verschuldigde
bedragen.

18. Vanaf het ogenblik van de levering gaat het risico van de geleverde goederen intergraal en onherroepelijk over op de koper. Hij zal
instaan voor het deugdelijk behoud, bewaring en bewaking van de geleverde goederen.

19. Behoudens aansluitende bedingen vermeld op de bestelbon of andersluidende garantiebepalingen van de fabrikant geeft de NV
Veta één jaar garantie op materiaal-, installatie -en constructiefouten. Deze garantie zal slechts gelden indien de koper aan al zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan en is niet van toepassing op gebreken ingevolge overmacht, normale slijtage,
onoordeelkundig gebruik of verkeerde behandeling.

20. De factuurdatum geldt als oplevering

Betaling

21. Binnen de 8 dagen na opmeting van het project dient de koper een voorschot van 30% van de koopprijs te betalen aan de verkoper
en 50% van de koopsom in een tweede factuur 1 week voor de plaatsing van het project. Het saldo zal contant, zonder korting, betaald
worden op de dag van de facturatie , behoudens andersluidende bepalingen. Bij niet betaling of laattijdige betalingen van het
voorschot of een overeengekomen betalingsregeling zal NV Veta het recht hebben om de werken op elk ogenblik te staken of niet aan
te vatten. In dat geval zal de koper op geen enkel ogenblik aansprak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege de
verkoper.

22. De in de offerte en/of plannen opgenomen materialen zijn vermoedelijke hoeveelheden, bij het overschrijden van deze
hoeveelheden zal een eindafrekening opgesteld worden waarbij een meerprijs aangerekend wordt voor overschreden hoeveelheden
op basis van de eenheidsprijs.

23. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt het bedrag van de hoofdsom van rechtswege en ingebrekestelling verhoogd met een
forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schadevergoeding te
eisen indien hij zulke schade kan bewijzen. Bovendien zal elk bedrag dat niet betaald wordt op de vervaldag van rechtswege en
zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot een interest van 10% op jaarbasis.

24. In geval van annulatie door de koper van een door hem gedane bestelling, zal de verkoper het recht hebben, ten titel van
winstderving, op een vergoeding van 10% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere vergoeding te
vorderen in geval van hogere bewijsbare schade

Slotbepaling

25. Alle bestellingen , leveringen en verkoopsvoorwaarden vallen onder toepassing van het Belgisch recht met uitsluiting van alle
andere rechtstelsel, ongeacht woonplaats, nationaliteit of leveradres van de koper. Alle betwistingen kunnen uitsluitend voorgelegd
worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde , onverminderd de mogelijkheid van de verkoper om
het geschil voor te leggen aan een rechtbank die territoriaal bevoegd is voor de woonplaats van de koper.